ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นส่วนหนุ่งของ “การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

หัวหน้าโครงการ นายพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน

หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1314 หรือ 1300 โทรสาร 045-355250 E-mail pattanasak.p@ubru.ac.th

ผู้ร่วมวิจัย
นายเกรียงศักดิ์ รักภักดี
นางสาวขนิษฐา คนกล้า
นายเด่นดวงดี ศรีสุระ

รายละเอียดงานวิจัย