โปรดทราบ
ผลการการพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เป็นผลการพยากรณ์ที่ได้มาจาก กระบวนการวิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 417 คน(จำนวน 516 คอลัมน์ (attributes) (แยกตามเพศ ชาย จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 และหญิง จำนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75))เป็นประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่อาศัยภายในเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และอำนาจเจริญ
ในแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ย้อนหลัง โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ 15 – 34 ปี 35 – 44 ปี 45 – 54 ปี และ 55 – 60 ปี และส่วนที่ 3 สุขภาพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดข้อมูลในการสร้างตัวแบบ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน
พบจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานจำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (แยกตามเพศ ชาย จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 39.24 และหญิง จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76) แยกเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่เกิด (เบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลิน) เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเบาหวานตอนโต (เบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) และผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นโรคเบาหวานแต่ไม่ทราบชนิด
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
พบผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.05 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (แยกตามเพศ ชาย จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 และหญิง จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20) แยกเป็นความดันโลหิตสูงแบบปฐมภูมิ (ความดันโลหิตสูงที่เกิดโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด) ความดันโลหิตสูงแบบทุติยภูมิ (ความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุที่แน่นอน ชัดเจน ตรวจหาสาเหตุได้ว่าความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น มาจากสาเหตุของความผิดปกติ ความเจ็บป่วย หรือโรคใด รักษาให้หายขาดได้ด้วยการแก้ที่สาเหตุ หรือโรคที่เป็นสาเหตุบรรเทาอาการลง ความดันโลหิตก็จะลดลงตามไปด้วย) และผู้ตอบแบบสอบความที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่ทราบชนิด
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคความดันโลหิตสูง
พบข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (แยกตามเพศ ชาย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 และหญิง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27)